Komite Sekolah

PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SD NEGERI LEMPUYANGWANGI YOGYAKARTA
PERIODE 2017 - 2020

PEMBINA : Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd
(Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)
PENASIHAT   1. Budi Santoso, STP. M.Si
(Camat Danurejan)

2. Suko Warsono
(Lurah Tegalpanggung)

 
KETUA UMUM : Ir. Menik Nilawati, M.MA
KETUA I : Rahmad Purnomo, S.Tp
KETUA II : Ir. Purnomo Budi Utomo
SEKRETARIS : 1. Faishol Muslim, S.IP, M.Si
2. Anggraeni Esti R, SE
     
BENDAHARA : 1. Budi Asih Nini Estuti
2.
Nuning Suprihatin
BIDANG-BIDANG  
I. Bidang Pendidikan : Atik Eko Windarti, S.P
 
      
II. Bidang Usaha : Giyanti
 
     
III. Bidang Sarana dan  
     Prasarana
: Suko Darmanto, S.Sos
     
IV. Bidang Hukum dan
     Advokasi
: Sutrisnowati, S.H.
     
V. Bidang Humas : 1. A. Gagat Rifanto
2.
Ketua RT 66
     
VI. Bidang Kerohanian : 1. Umar Zaki
    2. Titik Endrawati
     
VII. Bidang Kerohanian     : 1. Nurcholis
    2. Dra. Th. Dwi Rini Sulistyani
     
     
    Yogyakarta , 22 Maret 2017
Kepala SekolahSUTJI ROCHAYATI, S.Pd
NIP. 19671210 198804 2 001